نویسنده = ���������� ������ ��������������
بررسی تطبیقی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و آمریکا در پرتو رویه قضایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-93

سید ابراهیم قدسی؛ مصیب قدمی عزیزآباد؛ جلال بهادری