نویسنده = ���������� �������������� ������
بررسی مجازات مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۷

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-9

سمانه خانلرتبار؛ رضا نصیری لاریمی