نویسنده = �������� �������� ����������
حفظ هویت بزه‌دیده و شاهد در نظام‌کیفری بین‌الملل

دوره 1، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-55

ارحام هاشم پور؛ بهارک شاهد