نقش اقدامات شورای امنیت با تأکید بر دادگاه‌های تأسیسی در تحول شورا از نهادی سیاسی به شبه حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

چکیده

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده شورای امنیت است. این وظیفه طبق ماده 39 منشور سازمان ملل متحد به‌عنوان تعهدی ذاتی و نخستین بر عهده آن شورا است. بر اساس منشور، شورای امنیت رکن سیاسی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. اما اقدامات آن شورا بر اساس تغییر شرایط و اوصاع و احوال و دگرگونی تهدیدها از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر تا گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی و همه‌گیری بیماری در سطح جهانی موجب شده است شورای امنیت فراتر از ورود به عرصه مخاصمات بین‌المللی عمل کند. بدین جهت پس از تشخیص یک وضعیت به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت به صدور قطعنامه بر اساس فصل هفتم اقدام می‌نماید. از جمله اقدامات شورا در راستای برطرف کردن نقض صلح و برگرداندن وضعیت به حال سابق، تأسیس دادگاه‌های موردی و یا کمک به تشکیل دادگاه‌های قضایی ملی و مختلط بوده است. در این مقاله با روش توصیفی به تحلیل اقدامات شورای امنیت پرداخته شد که زمینه ورود آن شورا در بستر قضایی است. با توجه به پژوهش صورت گرفته چنین نتیجه گرفته شد که شورای امنیت به‌عنوان نهادی دایمی و رکن فراگیر در سازمان ملل متحد که مورد توجه و اقبال جهانی است در برخورد با تهدیدها که به شکل دگرگون شده است، اقدام به وضع قطعنامه‌ها و تأسیس دادگاه­هایی پرداخته که فراتر از حالت سیاسی و رکن مورد اشاره آن است و وارد فرایند تبدیل آن به نهادی شبه حقوقی شده است. 
این مقاله با روش توصیفی به تحلیل اقدامات شورای امنیت پرداخته که زمینه ورود آن شورا در بستر قضایی است. با توجه به پژوهش چنین نتیجه گرفته شد که شورای امنیت به عنوان نهادی دایمی و رکن فراگیر در سازمان ملل متحد که مورد توجه و اقبال جهانی است در برخورد با تهدیدها که به شکل قبل و دگرگون شده فعلی است اقدام به وضع قطعنامه ها و تاسیس دادگاه‌هایی پرداخته که فراتر از حالت سیاسی و رکن مورد اشاره آن است و وارد فرایند تبدیل آن به نهادی شبه حقوقی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Actions of the Security Council in the Transformation of the Council from a Political Institution to a Quasi-Legal one with an Emphasis on Established Courts

نویسنده [English]

  • Mojtaba Ansarian
Assistant, Professor. Department of Law , Faculty of Law and Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Maintaining international peace and security is the responsibility of the Security Council. According to Article 39 of the United Nations Charter, this duty is the responsibility of the Council as an inherent and primary obligation. However, the actions of that council based on the change of conditions and circumstances and the transformation of threats from gross and widespread violations of human rights to global warming and climate change and disease epidemics have caused the Security Council to operate beyond international hostilities. Therefore, after recognizing a situation as a threat to peace and security, it issues a resolution based on the seventh chapter. Among the council's actions in order to resolve peace violations and return the situation to the previous state, the establishment of adhoc courts and mixed judicial courts are notable. In this article, with a descriptive method the actions of the Security Council were analyzed. It was concluded that the Security Council as a permanent institution and a comprehensive pillar in the United Nations, in dealing with the new threats has made resolutions and established courts that are beyond its political state and has entered into a quasi-legal institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations
  • Security Council
  • International Criminal Court
  • Political Pillar
  • Judicial Pillar