اهداف و چشم انداز

فصلنامه تلاش دارد تا با انتشار به موقع مقالات، پژوهش‌ها و یافته‌های مربوط به حقوق جزای بین‌الملل، ضمن ایجاد فضای گفتمان علمی، از جمله اهداف ذیل را تحقق بخشد:

معرفی و ارتقای جایگاه «حقوق جزای بین الملل» در مطالعات و پژوهش‌های فقهی و حقوقی جزایی در کشور؛
تلاش جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوق جزای بین‌الملل؛
کمک به انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در حوزه مطالعات  حقوق جزای بین‌الملل؛
بسط و گسترش مرزهای حقوق جزای بین‌الملل در تعامل با سایر حوزه‌ها و رشته‌های مرتبط؛ و
فراهم نمودن زمینه تعاملات علمی در حوزه‌های مرتبط با حقوق جزای بین‌الملل.