بررسی مجازات مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۷

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل،دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. (نویسنده مسؤول)

چکیده

اولین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران مصوب ۱۳۹۴ است که با تأخیر چندین ساله به تصویب رسید اما علیرغم تصویب دیرهنگام و با عنایت به اصلاحات بجا و مطلوبی که از این قانون در سال ۱۳۹۷ به‌عمل آمده است می‌توان گفت که کشورمان گام مثبتی برای مبارزه با این جرم برداشته است. تناسب میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنای منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. سؤال اساسی این است که آیا در قانون مبارزه با تأمین مالی تناسب در مجازات رعایت شده است یا خیر؟ با بررسی قانون مشاهده شد که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و در ماده دو این قانون، ترکیبی از مجازات‌های حدی و تعزیری به‌عنوان مجازات پیش‌بینی شده ولی شرایط اعمال هر یک از آن‌ها بیان نگردیده است که در نتیجه منجر به اعمال مجازات‌های متفاوت نسبت به افراد در وضعیت‌های مشابه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Punishment Set forth in the Iranian Anti-Terrorism Financing Act 2018

نویسندگان [English]

  • Samaneh Khanlar Tabar 1
  • Reza Nasiri Larimi 2
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity,Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Humanity, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The first anti-terrorism financing law in Iran was passed in 2015 with a delay of several years, but despite the late approval and due to the favorable reforms made by this law in 2018, it can be said that our country has taken a positive step to combat this crime. The proportionality between punishment and crime is one of the components of a balanced criminal system. The logical basis for punishment is one of the basic principles of the criminal justice system and its legitimacy factor. The fundamental question is whether appropriateness in the law against financing has been observed in punishment. By reviewing the law, it was observed that in Article 2 of this Law, a combination of Hadd and Ta'zir punishments is provided as punishment, but the conditions for applying each of them are not stated, which results in different punishments against individuals in similar situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Financing
  • Proportionality of Punishment