جنایات جنگی در حقوق کیفری افغانستان با نگاهی به حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

جنایات جنگی آن دسته از جرایمی بوده که ممکن است در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق بی‌افتد و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و ناقض فاحش حقوق و قواعد بین‌المللی آن هم به طور مخاصمات مسلحانه می‌باشد. کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به منظور پیشگیری از واقعات جنایات جنگی، اساسنامه‌های را مثل اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری تدوین و به امضاء رسانیدند تا باشد به نحوی جلو جنایات جنگی را در آینده‌ها گرفته باشند. از همین لحاظ قواعد حقوقی اکثر کشورهای ملل، جنایات جنگی را در نظام کیفری خود نیز جرم‌انگاری نموده‌اند. جنایات جنگی تا قبل از سال 1396 در قوانین کیفری افغانستان پیش‌بینی نشده بود، اما با تصویب کود جزا در سال 1396 جنایات جنگی مورد جرم‌انگاری قرار گرفت. جنایات جنگی در حقوق کیفری ایران به صورت مستقل جرم‌انگاری نشده و مرتکب جنایات جنگی را مطابق به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد رسیدگی قرار می‌دهد. بنابراین از آن‌جایکه نظام حقوقی کشور ایران و افغانستان دارای تفاوت‌ها و شباهت‌ها بوده، که کمتر به آن پرداخته شد در خصوص مورد در این مقاله تلاش شده ضمن تبین مسأله فوق به سؤوالاتی چون ارکان، مصادیق، شرایط تحقق و جایگاه جنایات جنگی در نظام حقوقی ایران و افغانستان، به صورت علمی پاسخ ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

War Crimes in Afghanistan's Criminal Law with a Look at Iran's Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Islamuddin Hamdel 1
  • Kiomars Kalantari 2
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran. Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Abstract
War crimes are those which may happen at the national and international level. These include the crimes which violate human values and flagrantly violate international rights and rules in the form of armed conflicts. To prevent the war crimes, international conventions and organizations have written and signed statutes such as statutes of international criminal court (ICC) due to somehow prevent war crimes in the future. Most of counties criminalized war crimes in their rules of law. War crimes were not in Afghanistan’s rules of law as a crime until 2017, but when criminal code was submitted in 2017 the war crimes have been criminalized. War crimes have not criminalized in Iran’s criminal Law, so criminals are prosecuted as ICC rules. Since Afghanistan and Iran countries have similarities and differences in their legal systems which have not been less paid attention to them, in this paper, the author have explained above issues, in detail and also try to explain war crime’s elements, examples, surrounding circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War Crimes
  • Types of War Crimes
  • Afghanistan and Iran Criminal System