قلمرو انطباق سوءاستفاده و استثمار جنسی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

کودکان و نوجوانان به دلیل ضعف قوای جسمانی و نداشتن قوه تحلیل از آسیب‌پذیرترین افراد جامعه بشری محسوب می‌شوند. ضرورت رویکرد افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان مطابق با معیارهای بین‌المللی، از یک‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر انواع سوءاستفاده‌ها از سوی دیگر، موجب شده که موضوع سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان باهدف تأثیر بر ارتقای وضعیت حمایت حقوقی از آنان و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده موردبررسی قرار گیرد. مقاله حاضر به‌صورت مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و به بررسی مفاهیم و مصادیق سوءاستفاده جنسی از کودکان بامطالعه تطبیقی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 با اسناد بین‌المللی با تأکید بر کنوانسیون حقوق کودک به‌عنوان اصلی‌ترین سند بین‌المللی این حوزه پرداخته است و در پی آن است که ابعاد حقوق کیفری این معضل را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scope of Compliance of Sexual Abuse and Exploitation in the Law on Protection of Children and Adolescents Approved in 2019 with International Documents

نویسنده [English]

  • Vahid Ghasemi
Ph.D, Department of Criminal Law & Criminology, Faculty of Humanity, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Children and adolescents are considered to be the most vulnerable people in human society due to their weak physical strength and lack of analytical skills. The need for a differentiated approach to children's rights in order to apply protective policies for them in accordance with international standards, on the one hand, and their vulnerability to all kinds of abuses, on the other hand, has caused the issue of sexual abuse of children and adolescents be investigated. The purpose is improving legal protection for them and creating mechanisms to deal with this phenomenon. This article is a descriptive-analytical study and examines the concepts and examples of sexual abuse, with a comparative study of the Law on the Protection of Children and Adolescents approved in 2019 with international documents with emphasizing on Convention on the Rights of the Child as the main The most international document in this field and seeks to examine the criminal law dimensions of this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and Adolescents
  • Sexual Abuse
  • Sexual Exploitation
  • Convention on the Rights of the Child