شناسایی مبانی نظری رعایت مدت‌زمان معقول در فرایند کیفری با نظرداشت اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شرق، تهران، ایران.

چکیده

دادرسی منصفانه و عادلانه از جمله حقوقی است که برای انسان متصور است. بنابراین معیارهای حقوق بشری باید بر آن حاکم باشد. این معیارها که از آن به استانداردهای دادرسی نیز یاد می‌شود؛ در واقع مجموعه قواعدی است که دادرسی عادلانه و منصفانه را تضمین می‌کند؛ اصولی چون رعایت مدت زمان معقول در رسیدگی یا اجتناب از تأخیر نامعقول در فرایند کیفری که گاهی با اصل سرعت در رسیدگی شناخته می‌شود. البته اصل سرعت در رسیدگی باید توأم با دقت باشد تا مقصود از آن حاصل آید. این مقاله به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، مبانی نظری رعایت مدت زمان معقول در فرایند کیفری را مورد شناسایی قرار داده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که برای پیدایش دادرسی عادلانه و منصفانه، ضرورتاًمهماتی مانند مبانی اخلاقی، حقوق طبیعی، مبانی جرم‌شناختی دخیل بوده است. لذا شناخت و معرفی هر یک از این مبانی که اصولاً برگرفته از مهمترین هدف دادرسی کیفری که همانا اجرای عدالت است، ما را در شکل‌گیری دادرسی‌های کیفری بر مبنای حقوق بنیادین بشر یاری می‌نماید. توجه به این حقوق در اسناد بین‌المللی اعم از جهانی و منطقه‌ای و همچنین مقررات داخلی، بیانگر تمایل اکثر کشورها در تقویت این اصول در نظام کیفری خود و در نتیجه هم‌سو شدن با قواعد مذکور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Theoretical Foundations in Criminal Process in Regards of Acting in a Timely Manner with a Glance to International Documents

نویسنده [English]

  • Majid Motallebi
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tehran East Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A fair and equitable trial is amongst the most important basic rights granted to individuals. Consequently, human rights criteria should govern it. These criteria which are also referred to as judicial standards, are set of rules that guarantees a fair and just trial; principles such as respecting a reasonable period of time in proceedings or avoiding unreasonable delays in the criminal process, which is sometimes known as the principle of speed in proceedings. Of course, the principle of speed in handling should be accompanied by accuracy to achieve the purpose of that principle. This article has identified the theoretical foundations of observing reasonable time in the criminal process in a descriptive-analytical way by using library tools. The findings of this research indicate that for the emergence of a fair and equitable trial, moral foundations, natural law, and criminological foundations are necessary. Therefore, the recognition and introduction of each of these foundations, which are basically derived from the most important goal of criminal proceedings, that is the execution of justice, helps us in the formation of criminal proceedings based on fundamental human rights. Paying attention to these rights in international documents, both global and regional, as well as domestic regulations shows the desire of most countries to strengthen these principles in their criminal system and as a result, to align with the aforementioned rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reasonable Time
  • Theoretical Foundations
  • Fair Trial
  • Criminal Process