حفظ هویت بزه‌دیده و شاهد در نظام‌کیفری بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

در اسناد بین‌المللی و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قواعدی پیرامون حفاظت از حقوق شهود و قربانیان پیش‌بینی شده است. این امر بدان لحاظ اهمیت دارد که نقش این اشخاص آسیب‌پذیر در روند دادرسی کیفری بسیار مهم و با اهمیت بوده و از موارد لازمه عدالت قضایی است. عدم افشای هویت بزه‌دیده و شهود و حفاظت از آنان  مقرراتی را به‌همراه دارد که از جمله می‌توان به آیین دادرسی و ادله که در دادرسی‌های دیوان کیفری بین المللی حاکم می‌باشد اشاره داشت. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی و تحلیل این مقرره‌ها در حمایت از حفظ حقوق قربانیان و شاهدان است. نتیجه آنکه چنین تمهیداتی در شرایط خاص و درجرایمی همچون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بیش از پیش دارای اهمیت می‌گردد. بر این اساس حمایت‌های حداقلی از این گروه‌ها در دادرسی‌ها قابلیت اجرا پیدا می‌کند. این حمایت‌ها در سه سطح امنیتی، روان‌شناحتی و حفظ هویت ارئه می‌گردد. و از سوی دیگر این حمایت‌ها باید محدود به زمان مشخصی در روند دادرسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preserving the Identity of the Offender and the Witness in the International Criminal System

نویسندگان [English]

  • Arham Hashempour 1
  • Baharak Shahed 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran. (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

In the international documents and the statute of the International Criminal Court, there are rules regarding the protection of the rights of witnesses and victims. This is important in the sense that the role of these people in the process of criminal proceedings is very important and important and is one of the important and necessary cases of judicial justice. Non-disclosure of the identity of the victim and the witness leads to suspicion. This article seeks to review and analyze these regulations in support of protecting the rights of victims and witnesses. As a result, in special circumstances, important crimes such as genocide, crimes against humanity and war crimes become more important. And on the other hand, these protections should be limited to a certain time in the proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procedural Rules
  • International Documents
  • International Criminal Court
  • Witness
  • Victim