کرامت و اخلاق انسانی؛ نقطه اشتراک حقوق بشردوستانه اسلامی و حقوق بین‌الملل کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

حقوق بشردوستانه اسلامی و حقوق بین‌الملل کیفری به‌عنوان دو شاخه اصلی حقوق بین‌الملل عمومی، جایگاه ویژه‌ای در گسترش اخلاق و کرامت انسانی دارند. در جهان امروزی، قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه تماماً برگرفته از اصول اخلاق و انسانیت است. درحقیقت حقوق بشردوستانه دربردارنده قواعد حمایتی برای افراد و گروه‌های انسانی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر یک مخاصمه مسلحانه می‌شوند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی جایگاه کرامت و اخلاق انسانی به‌عنوان نقطه اشتراک حقوق بشردوستانه اسلامی و حقوق بین‌الملل کیفری است. در انجام این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. لذا ضمن توصیف عینی و منظم موضوع، بنیان‌های نظری مرتبط با آن با استناد به آیات قرآن، روایات اسلامی و همچنین رویه‌های قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morality and Human Dignity as the Common Principles of Islamic Humanitarian Law and International Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Meisam Norouzi 1
  • Sanaz Abolghasemi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran. (Corresponding Author)
2 Ph.D Student, Department of Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Islamic Humanitarian Law and International Criminal Law have a significant role in developing ethics and human dignity. In contemporary world, the humanitarian rights are presumably derived from the principles of morality and humanity. As a principal body of Public International Law, International Humanitarian Law (IHL) seeks to regulate the conduct of war and to protect those who are involved in an armed conflict (directly or indirectly). The purpose of this research is to investigate the position of ethics and human dignity, as the common principles of Islamic Humanitarian Law and International Criminal Law (ICC). Given the importance of classifying and summarizing the findings, the descriptive-analytical method has been used in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Dignity
  • Islamic Humanitarian Law
  • International Criminal Law