جرایم اقلیمی زیر ذره‌بین عدالت زیست‌محیطی دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 دکتری، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اکوساید از برجسته‌ترین آسیب‌های زیست محیطی است که دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند در ‌این خصوص به‌صورت مؤثری‌ ایفاء نقش نماید. در ‌این راستا فروسایی محیطی، خشکسالی دوره‌ای، گرمایش زیست کره ازجمله مخاطراتی است که به سبب تغییرات اقلیم حادث شده و عملاً بی‌کیفر ماندن نقض تعهدات بین‌المللی سبب گردیده ‌این مسأله هر روز بحرانی‌تر گردد. انتشار گازهای گلخانه‌ای و تعهدات ناکافی بر ‌این مصائب افزوده و سبب شده تا‌ این مهم با عدالت زیست محیطی در تعارض قرار گیرد و عملاً تلاش شود که زیر ذره‌بین جرم‌شناسانه طرفداران صلاحیت جهانی قرار گیرد. ‌این پژوهش با هدف تبیین تحقق ‌این مهم و به‌صورت توصیفی و تحلیلی به ارائه چارچوب‌های مقابله با جرایم اقلیمی می‌پردازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به ‌این پرسش است که تاب‌آوری نظام حقوق بین‌المللی کیفری تا چه میزان به تحقق جرم‌انگاری مخاطرات اقلیمی در پرتو عدالت زیست محیطی نزدیک است؟ یافته ما در‌این پژوهش در واقع تثبیت ‌این فرضیه است که ظرفیت‌های موجود نشان دهنده تحقق جرم‌انگاری اقلیمی است اما تعهدات بین‌المللی و مسؤولیت دولت‌ها با‌ این روند همخوانی مناسبی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Crimes under the Microscope of Environmental Justice of the International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Peyman Namamian 1
  • Sobhan Tayebi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Science and Economy, Arak University, Arak, Iran. (Corresponding Author)
2 Ph.D, Department of Environmental Law, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ecocide is one of the most prominent environmental damages that the international criminal court can effectively play a role in this regard. Environmental crimes and beyond that climate crimes have caused a lots of damages to the biosphere. In this regard, environmental degradation, periodic drought, and global warming are among the dangers that have occurred due to climate change, and the fact that violations of international obligations are practically unpunished has caused this problem to become more critical every day. The emission of greenhouse gases and insufficient commitments have added to these miseries and caused this issue to conflict with environmental justice and practically try to put it under the criminological microscope of the advocates of global jurisdiction. The current research seeks to answer the question, how close is the modernization of the international criminal law system to the realization of the criminalization of climate risks in the light of environmental justice? Our findings in this research actually confirm the hypothesis that the existing capacities indicate the realization of climate criminalization, but the international obligations and responsibility of the governments do not match this trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Environmental Justice
  • Environmental Criminalization