دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1402 
قاعده نفی سبیل و بی‌کیفرمانی در حقوق کیفری بین‌الملل

صفحه 43-56

الهام توحیدی نژاد؛ مجید وزیری؛ جمشید معصومی