سازوکارهای اسناد حقوقی بشر بین‌الملل در حمایت از کودکان در مقابله با خشونت خانگی با تأکید بر کنوانسیون حقوق کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران. (نویسنده مسؤول)

چکیده

کودکان برحسب وضعیت آسیب‌پذیرشان در معرض انواع خشونت ازجمله خشونت خانگی قرار دارند. خانواده بااینکه محل رشد و کانون تربیت و آموزش کودکان است، ممکن است به کانون خشونت علیه کودکان تبدیل شود. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای اسناد حقوقی بشر بین‌الملل در حمایت از کودکان در مقابله با خشونت خانگی با تأکید بر کنوانسیون حقوق کودک پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بیانگر این امر است که کودکان هم در اسناد عام و هم در اسناد خاص مرتبط با حقوق کودکان در مقابله با خشونت خانگی موردحمایت اسناد حقوقی بشر بین‌الملل هستند. در اسناد عام، اصولی چون احترام به شخصیت و عقاید کودکان، رعایت کرامت انسانی آن‌ها و عدم تبعیض و اصل حمایت ازجمله از سوی خانواده‌ها مورد تأکید است. در اسناد خاص ازجمله کنوانسیون حقوق کودک نیز مواردی چون مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌کشی از کار اطفال، مقابله با سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آن‌ها در اسناد بین‌المللی و اقدامات بین‌المللی در حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی و تحصیلی مورد تأکید قرارگرفته است. بخشی از حمایت از کودکان در مقابله با خشونت خانگی به دادرسی کیفری مرتبط است که مطابق آن لازم است کودک ضمن دادرسی عادلانه، مقامات رسیدگی‌کننده از آموزش لازم در این خصوص برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms of International Human Rights Documents in Protecting Children against Domestic Violence with Emphasis on the Convention on the Rights of the Child

نویسنده [English]

  • Abdolreza Farhadian
Assistant Professor, Department of Law, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Children are exposed to all kinds of violence, including domestic violence, depending on the state of their injuries. Although the family is the place of growth and education of children, it may become a center of violence against children. In this paper, an attempt has been made to examine the mechanisms of international human rights documents in protecting children against domestic violence, emphasizing the Convention on the Rights of the Child. The present article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject using the library method. The findings show that children are supported by international human rights documents both in general documents and in specific documents related to children's rights in dealing with domestic violence. In public documents, principles such as respect for the personality and opinions of children, respect for their human dignity and non-discrimination and the principle of support, including from families, are emphasized. In special documents, including the Convention on the Rights of the Child, there are also issues, such as dealing with sexual abuse, trafficking and exploitation of child labor, dealing with the abuse of children for pornography, and dealing with their sexual exploitation in international documents and international measures to protect children against psychological abuse. and education has been emphasized. Part of the protection of children in dealing with domestic violence is related to criminal proceedings, according to which it is necessary for the child to have the necessary training in this regard in addition to a fair trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Domestic Violence
  • Human Rights
  • Child Rights Convention